Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1 §

Informacje ogólne

1. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest:

Anna Kulczycka,

ul. Szkolna 12,

32- 065 Krzeszowice. 

NIP: 5130108595, REGON: 123120074.

2. Sklep internetowy działa pod adresem internetowym strony głównej: www.anrameble.pl

3. Adres korespondencyjny do wysyłki lub zwrotów zakupionych towarów:

ANRA 

Anna Kulczycka,

ul. Szkolna 12,

32-065 Krzeszowice. 

4. Sklep prowadzi działalność i realizuje zamówienia jedynie na terenie Polski.

5. Oferty handlowe, zamówienia, pytania proszę kierować na adres poczty e-mail bądź numer telefonu zawarty na stronie głównej sklepu internetowego.

2 §

Oferta sklepu

1. Informacje o towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

2. Towar zaprezentowany na stronie sklepu stanowi jedynie propozycję aranżacji mebli.

3. Ceny produktów podane na powyższej witrynie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

4. Do każdego zakupionego towaru należy doliczyć koszt transportu. Cennik kosztów dostawy zamówionego towaru znajduje się na stronie internetowej sklepu.

5. Zdjęcia produktów są wyłączną własnością autorską Meble ANRA. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione. Zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów produktów.

3 §

Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać:

• Za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

• Za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez przesłanie zamówienia na adres: 

e-mail: anrameble@op.pl

Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

• Telefonicznie pod numerem telefonu 794 931 538. Zamówienia w tej formie można składać w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00, w soboty od 9:00 do 14:00.

2. Warunkiem uznania złożenia zamówienia za skuteczne i ważne w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 a Regulaminu jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza znajdującego się na stronie sklepu, naciśnięcie klawisza umieszczonego poniżej formularza zamówienia i skuteczne zarejestrowanie na stronie sklepu.

3. Warunkiem uznania złożenia zamówienia za skuteczne i ważne w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 b,c,d jest podanie w treści zamówienia: imienia i nazwiska Kupującego-Zamawiającego; dokładnego adresu Kupującego-Zamawiającego; adresu poczty elektronicznej Kupującego-Zamawiającego; numeru telefonu Kupującego-Zamawiającego; dokładnie określony adres dostawy, jeżeli ten adres różni się od adresu Kupującego-Zamawiającego.

4. W przypadku niepoprawnego lub niepełnego wypełnienia formularza zamówienia lub złożenia zamówienia bez wymaganych danych – Sprzedający uznaje, że zamówienia nie zostało złożone w sposób poprawny i nie jest zobligowany do jego realizacji.

5. W przypadku podania innego adresu dostawy niż adres Kupującego-Zamawiającego, należy w treści zamówienia wyraźnie zaznaczyć inny adres dostawy poprzez wpisanie go drukowanymi literami.

6. W przypadku zmiany danych Kupującego lub Zamawiającego, a w szczególności jego adresu lub adresu dostawy, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: anrameble@op.pl

7. Dane osobowe udostępnione przez Kupujących i Zamawiających towary w sklepie sprzedającego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedający zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione dane jedynie w celu realizacji zamówienia, a także zobowiązuje się nie wykorzystywać ich w innych celach, w szczególności celach marketingowych.

4 §

Wysyłka i dostawa towaru

1. Sprzedający realizuje zamówienia w dni robocze. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu kwoty zgodnie z informacją umieszczoną przy danym towarze.

3. Odbiór towaru:

ul. Szkolna 12,

32-065 Krzeszowice,

lub po ówczesnym ustaleniu telefonicznym lub mailowym:

Sobiesęki 7,

32-043 Skała.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikające z winy kuriera.

5. PROSZĘ O SPREAWDZENIE PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA – tylko na podstawie protokołu szkody sporządzonego z kurierem istnieje możliwość reklamacji zamówienia spowodowanej uszkodzeniem w trakcie dostawy.

5 §

Płatność

1. Płatności za zamówione towary Kupujący może dokonać w formie przedpłaty na konto Sprzedającego lub dokonanie płatności u kuriera przy odbiorze towaru.

2. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Anna Kulczycka

ul. Szkolna 12,

32-065 Krzeszowice

22 1020 2892 0000 5102 0543 3950

3. W tytule wpłaty Kupujący jest zobowiązany wskazać numer transakcji lub towar, którego dotyczy płatność.

4. Wybierając płatność za pobraniem, należy wpłacić na powyższy numer konta dwukrotność wartości przesyłki. Wartość końcowa zamówienia zostanie automatycznie pomniejszona o nadpłatę w wysokosci 1 przesyłki.

6 §

Zwrot towaru

1. Zwrot zamówienie możliwy jest w wypadku rażącej niezgodności produktu z opisem.

2. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 30.05.2014r. kupujący ma prawo do zwrotu w przeciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia produktu.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, umowę uważa się za nie zawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony zdążyły już wyświadczyć, ulega zwrotowi. Zwrot powinien być niezwłoczny, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

4. W terminie określonym w punkcie poprzedzającym Sprzedający wyda Kupującemu przekazane kwoty pieniędzy przeznaczone na zakup zamówionego towaru.

5. W przypadku braku określenia przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Kupującego środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek z którego otrzymał wpłatę.

6. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.

7. Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania bezpłatnej kopii spisanego protokołu odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

7 §

Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji producenta na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego sprzedanego produktu. Sprzedający udziela, na wszystkie towary ze sklepu, gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:

• za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: anrameble@op.pl  adres dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

• telefonicznie pod numerem: 794 931 538 – numer dostępny w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00.

1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2. W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Kupującego, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Kupującego adres pocztowy lub adres e-mail.

4. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej.

5. Koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa w całości zwracający. Odpowiada on również za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, koszt przesyłki zostanie zwrócony Kupującemu.

8 §

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)

2. Korzystanie ze sklepu internetowego Sprzedającego oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Kupujących ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Kupujący jest jednocześnie Konsumentem.

4. Właściciel sklepu- ANRA, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu nie spowodują naruszenia praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

5. O wprowadzonych zmianach Regulaminu Kupujący, którzy złożyli już zamówienia, zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.